La diàlisi és un procés catabòlic que suposa un alt consum d’energia i de proteïnes per a la persona afectada. Aquest procés dura tot el temps de la sessió de diàlisi (unes 4 hores), i, a més, es manté durant les següents 4-5 hores, per la qual cosa suposa una gran pèrdua de nutrients. És per això que la desnutrició amb pèrdua dels depòsits energètics i proteics (múscul), coneguda com a desgast proteic energètic (DPE) és molt prevalent en les persones que estan en hemodiàlisi, per la qual cosa és important adequar la dieta perquè puga cobrir aquestes necessitats i així evita la desnutrició i assegurar un bon estat nutricional.

A aquest DPE també contribueix la falta d’apetit que moltes vegades presenten aquests pacients, així com la disgeusia o alteracions del sabor, que afavoreixen el desplaçament d’alguns aliments com carns o peixos. Un altre factor important a tindre en compte és que la dieta renal sol ser excessivament restrictiva i porta a l’evitació d’aliments moltes vegades injustificada i que acaba repercutint en l’estat de nutrició, fent que empitjore.

Per a evitar això és important conéixer bé les característiques de cada etapa de la IRC així com assegurar que es cobrisquen els requeriments energètics i proteics en cada cas i sempre adaptats a la situació personal i clínica de cada persona.

Els requeriments proteics en diàlisis se situen al voltant d’ 1,2 g/kg de pes al dia. El que equivaldria en una persona de 70 kg de pes a 84 g de proteïna diaris. Perquè vos feu una idea, aquesta persona de 70 kg podria aconseguir aquesta quantitat de proteïna amb:

  • 130 g de pollastre
  • 80 g d’arròs
  • 120 g de pa
  • 2 ous grans
  • 150 g d’orada

S’ha de tindre en compte que no sols s’han de comptabilitzar els aliments proteics, com la carn o el peix, sinó que s’han de valorar tots els aliments que conformen la dieta, ja que uns altres del grup com els carbohidrats també aporten proteïna, encara que en menys quantitat, però que ha de ser considerada en el còmput total.

Per a valorar el teu cas concret i revisar les teues necessitats pots concertar cita amb el/la teu/a dietista-nutricionista renal.