Estatuts

FINALITATS ESTATUTÀRIES

  1. L’assistència i informació als malalts renals en els seus aspectes mèdics i socials, especialment pel que concerneix el foment i promoció d’aqueixa assistència per facultatius i personal sanitari i especialitzat.
  2. El foment de la investigació dels problemes que plantegen les malalties renals en els seus aspectes mèdic-assistencials i soci-econòmics, així com la prevenció d’aquestes.
  3. La divulgació sanitària popular per a donar a conéixer l’existència d’aquestes malalties i les seues possibles solucions terapèutiques, així com els seus múltiples aspectes socials i jurídics.
  4. La creació de centres especialitzats en el tractament d’aquests malalts, així com les estructures i institucions necessàries per a això.
  5. El finançament total o parcial del referit en el paràgraf anterior.
  6. La col·laboració amb totes aquelles persones o entitats públiques o privades, l’activitat de les quals puga conduir a la consecució de les finalitats de l’associació.
  7. Promoure la realització d’activitats de formació contínua i ocupacional, encaminades a la inserció laboral de col·lectius desfavorits, especialment de discapacitats, joves, dones i majors de 45 anys.

 
EsCronicos

Descarregar estatuts ALCER CASTALIA