CONDICIONS GENERALS D’UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB alcercastalia.org

1. INFORMACIÓ GENERAL

Les presents Condicions Generals regulen l’ús (incloent el mer accés) i el funcionament del lloc web d’alcercastalia.org

En compliment del que es preveu en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, el lloc web alcercastalia.org és propietat d’ASSOCIACIÓ PER A la LLUITA CONTRA LES MALALTIES DEL RENYÓ DE CASTELLÓ (d’ara en avant, *ALCER *CASTALIA), amb domicili a l’efecte de notificacions en C/ Enmig 22 – 2ºE, 12001 Castelló, NIF G12047239 i correu electrònic admi@alcercastalia.org

2. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

La utilització d’aquest lloc web atribueix al navegant la condició d’Usuari del lloc, la qual cosa implica l’adhesió a les presents Condicions Generals en la versió publicada en el moment en què s’accedisca a aquest. Per això, *ALCER *CASTALIA recomana a l’Usuari llegir les mateixes atentament cada vegada que accedisca al lloc web.

En conseqüència, serà responsabilitat de tot visitant i/o Usuari l’atenta lectura de les presents Condicions Generals d’ús vigents en cadascuna de les ocasions en què accedisca a aquest lloc web, per la qual cosa si aquest no està d’acord amb qualsevol de les condicions ací disposades, haurà d’abstindre’s respecte a l’ús del present lloc web.

*ALCER *CASTALIA podrà alterar en qualsevol moment i sense previ avís a l’usuari, el disseny, presentació i/o configuració del lloc web, així com alguns o tots els Continguts, i modificar les condicions generals i/o condicions particulars requerides per a utilitzar els mateixos.

3. ÚS DEL LLOC

L’Usuari és conscient i accepta voluntària i expressament que l’ús del lloc alcercastalia.org es realitza en tot cas sota la seua única i exclusiva responsabilitat.

En la utilització del lloc alcercastalia.org, l’Usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que poguera danyar la imatge, els interessos i els drets de *ALCER *CASTALIA o de tercers o que poguera danyar, inutilitzar o sobrecarregar el lloc, o que impedira, de qualsevol forma, la normal utilització del lloc.

Els Continguts del lloc alcercastalia.org són posats a la disposició de l’Usuari amb informació procedent tant de fonts pròpies com de tercers.

La inclusió de Continguts en el lloc alcercastalia.org no constitueix de cap manera la prestació d’un servei. L’Usuari reconeix que, en la mesura en què l’aplicació del Dret a casos concrets no és automàtica, sinó que pot variar en funció de circumstàncies molt diverses. Per això, *ALCER *CASTALIA desaconsella a l’Usuari la presa de decisions sobre la base de la informació recollida en els Continguts sense obtindre un assessorament professional adequat.

*ALCER *CASTALIA no serà responsable de l’ús que tercers facen de la informació publicada en el portal, ni tampoc dels danys patits o pèrdues econòmiques que, de forma directa o indirecta, produïsquen o puguen produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocats per l’ús d’aquesta informació.

4. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

L’Usuari reconeix i accepta mitjançant aquestes Condicions Generals que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i/o qualssevol altres elements inserits en aquest lloc web (incloent sense limitació, marques, logotips, noms comercials, textos, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, programari, diagrames de flux, presentació, “look-*and-*feel”, àudio i vídeo), són propietat exclusiva de *ALCER *CASTALIA i/o de tercers, els qui tenen el dret exclusiu d’utilitzar-los en el trànsit econòmic.

En cap cas l’accés al lloc web implica cap mena de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets, llevat que s’establisca expressament el contrari. Les presents Condicions Generals d’Ús del lloc web no confereixen als Usuaris cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del lloc web i/o dels seus Continguts diferents dels ací expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualssevol drets estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per ASSOCIACIÓ PER A la LLUITA CONTRA LES MALALTIES DEL RENYÓ DE CASTELLÓ o el tercer titular dels drets afectats.

Les reclamacions que pogueren interposar-se pels Usuaris o tercers en relació amb possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial sobre qualsevol dels continguts d’aquest lloc web hauran de dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic admi@alcercastali.org amb la següent informació:

1.-Nom i cognoms, adreça postal i adreça de correu electrònic de l’afectat o, si escau, de la persona autoritzada per a actuar en el seu nom, indicant el títol en virtut del qual ostenta la representació (d’ara en avant, el reclamant).

2.-Declaració per part del reclamant en la qual afirme ser el titular dels drets suposadament infringits, incloent la seua signatura, física o digital.

3.- Descripció precisa dels continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual suposadament infringits, així com la seua ubicació exacta dins del lloc web.

4.- Declaració expressa per part del reclamant que la utilització dels continguts s’ha realitzat sense el consentiment del titular dels drets suposadament infringits.

4.1 Noms de domini

En el mateix sentit del referit en l’apartat anterior, el nom de domini alcercastalia.org i tots aquells que servisquen per a accedir de forma directa al present lloc són de titularitat exclusiva de *ALCER *CASTALIA. La indeguda utilització dels mateixos en el trànsit econòmic suposaria una infracció dels drets conferits pel seu registre i serà perseguit pels mitjans previstos en la normativa legal.

4.2 Drets d’Autor

Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, sons, vídeos, animacions, enregistraments, programes d’ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc, així com el propi lloc en el seu conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual.

4.3 Ús personal

*ALCER *CASTALIA autoritza els Usuaris a utilitzar, visualitzar, obtindre una còpia temporal, descarregar i emmagatzemar els continguts i/o els elements inserits en el lloc web exclusivament per al seu ús personal, privat i no lucratiu; sempre que en tot cas s’indique l’origen i/o autor dels mateixos i que, si escau, aparega el símbol del copyright i/o notes de propietat industrial dels seus titulars.

Queda terminantment prohibida la utilització de tals elements, la seua reproducció, comunicació i/o distribució amb finalitats comercials o lucratius, així com la seua modificació, alteració, o *descompilación.

Per a qualsevol altre ús diferent dels expressament permesos, serà necessari obtindre el consentiment previ per escrit del titular dels drets de què es tracte.

4.4 Reserva d’accions

L’Usuari d’aquest lloc web es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que poguera perjudicar-los, reservant-se en tot cas *ALCER *CASTALIA l’exercici de quants mitjans o accions legals li corresponguen en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

5. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

5.1 Exclusió de garanties i de responsabilitat pel funcionament del Portal

*ALCER *CASTALIA no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del lloc web. Així mateix, *ALCER *CASTALIA no serà en cap cas responsable per qualssevol danys i perjudicis que puguen derivar-se de:

1. La falta de disponibilitat o accessibilitat al lloc web;

2. La interrupció en el funcionament del lloc web o fallades informàtiques, avaries telefòniques, desconnexions, retards o bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues en les línies telefòniques, en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics produïts en el curs del seu funcionament;

3. La falta d’idoneïtat del lloc web per a les necessitats específiques dels Usuaris i;

4. Altres danys que puguen ser causats per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades alienes al control de *ALCER *CASTALIA.

No es garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en el lloc web introduïts per tercers aliens a *ALCER *CASTALIA que puguen produir alteracions en els sistemes físics o lògics dels Usuaris o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en els seus sistemes.

*ALCER *CASTALIA adopta diverses mesures de protecció per a protegir el lloc web i els continguts contra atacs informàtics de tercers. No obstant això, *ALCER *CASTALIA no garanteix que tercers no autoritzats no puguen tindre accés al tipus d’ús del lloc web que fa l’Usuari o les condicions, característiques i circumstàncies en les quals es realitza aquest ús. En conseqüència, no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis que pogueren derivar-se d’aquest accés no autoritzat.

5.2 Exclusió de garanties i de responsabilitat per la utilització del Portal dels serveis i dels continguts pels Usuaris

*ALCER *CASTALIA no es farà responsable en cap cas de l’ús que els Usuaris i/o tercers pogueren fer del lloc web o els continguts, ni dels danys i perjudicis que pogueren derivar-se d’aquest.

*ALCER *CASTALIA exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que pogueren deure’s a la utilització dels serveis i dels continguts per part dels Usuaris o que puguen deure’s a la falta de veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de la informació que els Usuaris proporcionen sobre si mateixos i en particular, encara que no de forma exclusiva, pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguen deure’s a la suplantació de la personalitat d’un tercer efectuada per un Usuari en qualsevol classe de comunicació realitzada a través del portal.

5.3 Exclusió de garanties i de responsabilitat pels Continguts

*ALCER *CASTALIA no serà en cap cas responsable de qualssevol danys i perjudicis que pogueren derivar-se de:

1. Els danys i perjudicis de tota naturalesa que puguen deure’s a la falta de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels continguts.

2. La inadequació per a qualsevol propòsit i la defraudació de les expectatives generades pels Continguts.

6. DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Pel mer fet de visitar el lloc web alcercastalia.org no queda registrat de forma automàtica cap dada de caràcter personal que identifique a un Usuari. No obstant això, existeix determinada informació de caràcter no personal i no identificable amb un Usuari concret que pot recollir-se i quedar-se gravada en els servidors d’Internet de *ALCER *CASTALIA (per exemple, tipus de navegador d’Internet de l’Usuari i sistema operatiu de l’Usuari) a fi de millorar la navegació de l’Usuari i la gestió del lloc alcercastalia.org.

*ALCER *CASTALIA podrà requerir de l’Usuari certs dades de caràcter personal per a la utilització de determinats continguts o serveis, complint en tot moment el Reglament (UE) 2016/679 i Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals.

7. MODIFICACIÓ I TERMINACIÓ DE SERVEIS

La duració d’aquest lloc és, en principi, indeterminada, no obstant això *ALCER *CASTALIA es reserva el dret de modificar, suspendre o donar per acabada la prestació dels seus serveis, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, així com les presents Condicions Generals.

8. LLEI I JURISDICCIÓ APLICABLE

Les presents Condicions Generals d’Ús es regeixen per les Lleis espanyoles. Qualsevol controvèrsia en relació amb el lloc web d’alcercastalia.org se substanciarà davant la jurisdicció espanyola, sotmetent-se les parts als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Castelló, i els seus superiors jeràrquics, amb expressa renúncia a altres furs si el tingueren i foren diferents dels ressenyats.

La manera més senzilla i eficaç per a sol·licitar qualsevol aclariment, o per a formular qualsevol tipus de queixa, suggeriment o comentari, és mitjançant l’enviament d’un e-mail a l’adreça administracion@alcercastalia.org

El fet d’accedir a aquest lloc web i usar-lo implica que accepta, les presents Condicions Generals.

Copyright. ASSOCIACIÓ PER A la LLUITA CONTRA LES MALALTIES DEL RENYÓ DE CASTELLÓ. Tots els drets reservats i registrats. Prohibida la seua reproducció total o parcial.