Atenció Psicològica

Des del servei d’atenció psicològica de Alcer Castalia abordem de forma integral els problemes derivats de la Insuficiència Renal Crònica en qualsevol de les seues fases: diagnòstic, pre-diàlisi, diàlisi i trasplantament.El principal objectiu que perseguim amb aquest servei és millorar la qualitat de vida i l’adaptació, tant del pacient com dels membres del seu entorn familiar. Per a això cal preservar i incrementar la qualitat de vida de pacients renals i familiars a través d’un adequat ajust emocional davant els canvis que la malaltia produeix en tots els àmbits de la vida. Per a això és molt important que tant pacients com familiars tinguen un espai de contenció emocional en el qual hagen les condicions necessàries per a l’elaboració de l’impacte psíquic que suposa la malaltia crònica. La intervenció psicològica se centra en els següents aspectes:

  • Acollir i donar informació als malalts que reben el primer diagnòstic d’Insuficiència Renal Crònica. És molt important la preparació psicològica abans d’entrar en el nou tractament.
  • Assistir psicològicament als familiars del malalt renal, ja que la malaltia crònica suposa un desgast emocional per als familiars del pacient.
  • Oferir un espai de reflexió i ventilació emocional de cara a esmorteir l’estrés que la Insuficiència Renal Crònica suposa en persones que la pateixen i en les seues famílies i cuidadors.
  • Possibilitar els canvis d’actitud i conducta enfront de la malaltia i el tractament d’aquesta. Integrar i normalitzar les limitacions que la diàlisi puga suposar.
  • Incrementar l’autoestima i la confiança en els propis recursos personals. Implicar els pacients en l’evolució global de la seua salut promovent la pròpia responsabilitat en el procés vital. Evitar situacions d’indefensió, etc.
  • Restablir la bona relació amb el propi cos.
  • En situació de trasplantament, treballar la possible ansietat i temors entorn de la intervenció i elaborar l’ambivalència emocional de la situació nova.

L’atenció psicològica es realitza en la seu de ALCER Castalia prèvia cita. El psicòleg també es desplaça als centres de diàlisis i a l’Hospital General per a estar més accessible per als pacients, especialment aquells de nou ingrés.

Manuel Martínez
Psicòleg de ALCER Castalia