Atenció Social

 

La treballadora social pararà atenció a les conseqüències familiars, relacionals, econòmiques i totes aquelles que tenen a veure amb el vessant social de la persona, derivades de la malaltia o agreujades per aquesta, i que porten a una deterioració en la qualitat de vida tant de la persona malalta com de la seua familia.el objectiu serà conéixer les necessitats socials de les persones afectades per a, després del seu estudi i valoració, poder donar-los resposta a través de la utilització dels diferents recursos als que podem accedir.

Algunes de les conseqüències socials que pot portar la IRC són: disminució o abandó de la professió, la qual cosa al seu torn comporta una disminució dels ingressos econòmics; modificació dels rols familiars, sobre protecció, dependència familiar i pèrdua d’autonomia de la persona malalta, així com renúncia de la resta de membres de la família al seu ritme de vida anterior a causa de l’atenció i les cures que dedicaran al malalt; limitació en les activitats de la seua vida social i d’oci, com és el cas dels menjars fora de casa, o dels viatges.

Però el grau d’afectació no serà el mateix per a tots/as els/as pacients, ja que dependrà de diversos factors, com la forma d’afrontar la malaltia, l’edat, el suport soci-familiar, la cultura…En fi, els recursos propis i externs al seu abast.Per a intentar pal·liar tota aquesta problemàtica, la treballadora social podrà realitzar una sèrie d’accions pròpies de la seua disciplina, en funció de les necessitats detectades i plantejades per la persona malalta i/o la seua família. Entre les seues funcions estan:

  • Acolliment inicial: entrevista d’acolliment, repartiment de documentació, informació, orientació i assessorament general.
  • Valoració i cobertura de necessitats.
  • Orientació i assessorament a la família.
  • Informació i assessorament sobre prestacions, ajudes socials i certificats de minusvalidesa.
  • Informació, derivació i coordinació amb altres recursos interns i/o externs.
  • Gestió de reserva de places de diàlisis a Espanya i a l’estranger.
  • Impartició de xarrades i accions formatiu-informatives específiques.

Destacar de nou que cada persona és única i consegüentment posseeix uns recursos personals i familiars, que l’ajudaran a afrontar en major o menor mesurada la situació. Des del servei de treball social, s’intentarà facilitar les eines perquè cada persona i grup familiar puguen desenvolupar les capacitats que els permeten resoldre els seus problemes socials individuals i col·lectius, posant al seu abast els recursos existents oportuns.Pots sol·licitar entrevista amb la treballadora social en la seu de l’associació, per a qualsevol dia de la setmana, de 10.00 a 14.00 h.

Noelia Córcoles Ruiz

Treballadora Social de ALCER Castalia